facebook

Aktualności

01-02-2012

„Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych Pustków – Gmina Dębica”

Dot. wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych Pustków – Gmina Dębica” złożonego do Ministerstwa Gospodarki

 

Gmina Dębica w miejscowości Pustków–Strachów posiada teren mienia komunalnego o powierzchni 22 ha, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność inwestycyjną, usługową z produkcją, składowaniem i usługami typu hurtowego.
W celu wykonania pełnej infrastruktury technicznej na tym terenie zachodzi konieczność opracowania dokumentacji związanej z wykonaniem uzbrojenia terenu. Opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji na potrzeby przygotowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych, umożliwi przeprowadzenie kolejnych przedsięwzięć zwiększających atrakcyjność tego terenu dla inwestorów.
Ministerstwo Gospodarki w roku 2011 ogłosiło nabór wniosków w zakresie dofinansowania dotyczącego wstępnego przygotowania pod inwestycje dużych atrakcyjnych działek o powierzchni co najmniej 15 ha, w ramach działania 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W związku z powyższym w miesiącu październiku 2011 roku Gmina Dębica złożyła wniosek do Ministerstwa Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych Pustków – Gmina Dębica”, na łączną kwotę 494 500 złotych, z czego dofinansowaniem objęte jest 85%.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym w/w przedsięwzięcia wykonane zostaną: koncepcja zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej oraz analiza kosztowa uzbrojenia, kompleksowe badanie geotechniczne, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych, studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych, dokumentacja o klimacie inwestycyjnym, analiza formalno–prawna nieruchomości, analiza kosztowa makroniwelacji, raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne, dokumentacja techniczna i projektowo – budowlana związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje oraz opracowane zostaną informacje o utworzonym terenie inwestycyjnym.
W dalszej kolejności przygotowana dokumentacja będzie podstawą do wykonania wykazanych inwestycji infrastrukturalnych, tj. budowy drogi, zasilania elektrycznego, oświetlenia terenu (stacja trafo oraz sieć SN i NN) oraz sieci wodno–kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej.
Zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia przyczyni się w istotny sposób do utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej na w/w terenie.
W miesiącu styczniu bieżącego roku Ministerstwo Gospodarki poinformowało Wójta Gminy Dębica, że decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 9 stycznia 2012r. przyznano dofinansowanie na realizację wnioskowanego projektu. W związku z powyższym przesłano niezbędne dokumenty celem sporządzenia projektu umowy na dofinansowanie przedstawionego zadania.
W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania, a dalszej kolejności prowadzone będzie postępowanie przetargowe celem wyłonienia podmiotu, który sporządzi całość dokumentacji na infrastrukturę techniczną dla wykazanego terenu. 
Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym przedmiotowe zadania wykonane będą w okresie II – IV kwartał bieżącego roku. 
Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by