facebook

Aktualności

13-11-2012

"Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dębica"

Projekt pt. "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dębica " współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PO KL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

 

Projektodawca - Gmina Dębica

 

Okres realizacji projektu:  01.08.2012 do 31.07.2013

 

Cel projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębica.
 

Cele szczegółowe:

 • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów i uczennic z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych,
 • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów i uczennic z trudnościami w matematyce poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych,
 • zmniejszenie zaburzeń komunikacji społecznej poprzez udział w zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych
 • zmniejszenie wad postawy uczniów i uczennic poprzez udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
 • rozwinięcie zainteresowań uczniów i uczennic w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez udział w dodatkowych zajęciach,
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół mające na celu stworzenie odpowiednich warunków indywidualnej pracy z uczniem.

Wartość projektu: 433 270, 20 PLN
Wartość dofinansowania: 433 270, 20 PLN

Liczba szkół w których będzie przeprowadzona indywidualizacja nauczania w klasach I-III w ramach projektu: 13 Szkół Podstawowych.

W 13 Szkołach Podstawowych w Gminie Dębica wraz z zakończeniem roku szkolnego 2012/2013 zakończyły się zajęcia:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

 

W projekcie brały udział szkoły: SP w Pustkowie-Osiedlu, SP w Pustkowie, SP w Brzeźnicy, SP w Paszczynie, SP w Pustyni, SP w Nagawczynie, SP w Zawadzie, SP w Stasiówce, SP w Gumniskach, SP w Głobikowej, SP w Podgrodziu, SP w Latoszynie, SP w Stobiernej.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by