facebook

Aktualności

10-03-2017

Posiedzenie sesji Rady Gminy Dębica

Dnia 6 marca br odbyło się posiedzenie sesji Rady Gminy Dębica, na którym podjęto uchwały:

1.  W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

 

TARYFOWA GRUPA odbiorcy

usług

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Taryfa na okres od 01.04.2017 do 31.03.2018

    Dopłata

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Brutto

1

2

3

4

5

 

z dopłatą

 

bez dopłaty

 

1

WODA

gospodarstwa domowe 

3,67

3,96

4,06

4,38

0,42

5

WODA

gospodarstwa domowe  

3,67

3,96

4,08

4,41

0,45

2

WODA

pozostali  odbiorcy

4,06

4,38

4,06

4,38

-

6

WODA

pozostali  odbiorcy               

4,08

4,41

4,08

4,41

-

1

KANALIZACJAgospodarstwa domowe 

6,14

6,63

7,42

8,01

1,38

2

KANALIZACJApozostali  odbiorcy

7,42

8,01

7,42

8,01

-

5

KANALIZACJAgospodarstwa domowe

6,14

6,63

7,42

8,01

1,38

6

KANALIZACJApozostali  odbiorcy               

7,42

8,01

7,42

8,01

-

3

KANALIZACJA  RYCZAŁT -gospodarstwa domowe

22,22

24,00

22,96

24,80

0,80

4

KANALIZACJA  RYCZAŁT -  pozostali odbiorcy

22,96

24,80

22,96

24,80

-

1,3,5

Opłata abonamentowa  – odbiorcy  indywidualni od miejsca poboru

5,25

               

5,67

 

5,25

               

5,67

 

-

2,4,6

Opłata abonamentowa  - pozostali odbiorcy od miejsca poboru

8,27

 

8,93

 

8,27

 

8,93

 

-

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono 6 grup odbiorców usług ze względu na różny sposób rozliczeń za świadczone usługi.

Bazując na danych uśrednionych, taryfy proponowane od 01.04.2017r. do 31.03.2018 r.
w porównaniu z okresem wcześniejszym wzrosną o 1,9 % zgodnie z propozycją sposobu sfinansowania taryf na w/w okres.

Planowane średnie opłaty cen wody i ścieków w stosunku do taryf za 2016/2017 r. dla odbiorców indywidualnych wzrosną o :

 • 7 groszy brutto  -  dostarczanie wody  tj. 2  %
 • 12 groszy brutto -   zrzut ścieków   tj. 1,9  %

W celu zapewnienia szerokiego dostępu usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych, ustalona została dopłata do ceny 1 m³ pobieranej wody oraz ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków. Mając na uwadze zarówno aspekt społeczny jak i dobro mieszkańców, Wójt Gminy i Rada Gminy Dębica uchwaliła roczną dopłatę do wody i ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w wysokości 785.809 zł. Dopłata stanowi pomniejszoną odpłatność odbiorców indywidualnych za wodę i kanalizację.

Przy ustalaniu nowych cen uwzględniono również zwolnienie z podatku od nieruchomości. Szacunkowy wzrost cen za wodę i ścieki z tytułu kosztu podatku od nieruchomości dla wszystkich grup odbiorców taryfowych, stanowiłby wartość o 1,99 zł. wyższą do ceny przedstawionej  w propozycji taryfowej.

 

2. W sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębica w 2017r.". Najważniejsze postanowienia:

 • Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dębica realizuje zgodnie z umową Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Źródlana 4/1, 39-207 Brzeźnica poprzez podejmowanie na zlecenie Wójta działań w zakresie przeprowadzenia odławiania oraz przewiezienia i umieszczenia zwierząt w schronisku.
 • W przypadku odłowienia zwierzęcia posiadającego właściciela, zwierzę jest niezwłocznie zwracane, a właściciel ponosi wszelkie koszty związane z wyłapaniem i opieką nad zwierzęciem.
 • zwierzęta będą umieszczane w schronisku Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik prowadzącym schronisko dla zwierząt „STRZELCE”, Strzelce 108, 28-220 Oleśnica dla odławianych z terenu Gminy Dębica bezdomnych zwierząt domowych oraz w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Anna Świętoń, Paszczyna 298, 39-207 Brzeźnica dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
 • Każda osoba, która wejdzie w posiadanie psa, winna jest do jego rejestracji i oznaczenia, w  następujących terminach:
 1. szczenięta - do końca czwartego miesiąca życia;
 2. osobniki dorosłe - w okresie do 30 dni licząc od dnia wejścia w posiadanie zwierzęcia.

W przypadku zbycia, zaginięcia lub śmierci psa, jego posiadacz winien jest dokonać aktualizacji danych w rejestrze psów, w terminie 30 dni licząc od dnia daty zaistnienia zdarzenia.

Koszty związane ze znakowaniem zwierząt ponosi Gmina Dębica.

 

3. W sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów i studentów:

 • Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana będzie corocznie w budżecie Gminy Dębica.
 • Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkujących na pobyt stały na terenie gminy Dębica, które do czasu przyznania stypendium nie ukończą 25 lat osobom zamieszkałym na pobyt stały na ternie Gminy Dębica.
 • Stypendium może otrzymać równocześnie uczeń lub student osiągający wysokie wyniki w nauce lub posiadający potwierdzone osiągnięcia w dziedzinie artystycznej lub sportowej.

Warunkiem ubiegania się o stypendium w dziedzinie artystycznej lub sportowej jest spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

 1. w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych zostali powołani do narodowej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu,
 2. zdobycie I-X miejsca w zawodach sportowych lub przeglądach artystycznych na szczeblu krajowym lub za granicą,
 3. uzyskanie I miejsce w powiecie, lub uzyskali miejsce  od I-IV na szczeblu wojewódzkim w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w różnych konkursach, przeglądach, festiwalach, zawodach organizowanych przez organizacje sportowe mających rangę mistrzostw lub w zawodach organizowanych przez inne związki sportowe i instytucje artystyczne oraz inne podmioty,
 4. swoimi osiągnięciami promują Gminę w regionie, województwie, kraju i za granicą,
 5. typendium może być przyznane drużynie sportowej lub zespołowi artystycznemu.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium za osiągnięcia w nauce jest uzyskanie:

w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wzorowej oceny z zachowania,

minimum średniej ocen za ostatni rok szkolny lub akademicki lub ostatni semestr poprzedzający okres, na który ma być przyznane stypendium:

 1. w klasach IV-VI szkoły podstawowej  -  5,0
 2. w szkole gimnazjalnej - 4,8
 3. w szkole ponadgimnazjalnej - 4,5
 4. na wyższej uczelni - 4,0

dochodu w rodzinie, który nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (potwierdzony wywiadem środowiskowym przez GOPS w Dębicy).

 

4. W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębica dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Dębica.

 

5. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dębica do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego, uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024.

W dniu 3 marca 2017 r. weszła w życie uchwała nr XXVII/286/2017  Rady Gminy Dębica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dębica, opublikowana w dniu 16 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz.U. Woj. Podkarpackie z 2017 r. poz. 644).

Powyższa uchwała umożliwia przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024 dla obszaru rewitalizacji, który stanowi miejscowość Pustków-Osiedle.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024, umożliwi zarówno Gminie Dębica, jak i innym podmiotom z terenu gminy z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe (w tym z funduszy Unii Europejskiej) na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

6. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. m. Stasiówka).

 

Przedmiotowe działki numer 105/1, 107/3, 110/1, 172/8 położone w Stasiówce zostały wydzielone na wniosek Gminy Dębica na poszerzenie istniejącej drogi gminnej. Nabycie tych działek jest konieczne do uregulowania stanu prawnego drogi gminnej numer 1739 w  Stasiówce.

 

Na Komisjach jak i na posiedzeniu Sesji zostało przedstawione także Sprawozdanie z  realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016.

W ramach ogłoszonych Otwartych Konkursów Ofert na 2016 roku zrealizowano 40 zadań, na które z budżetu Gminy została przeznaczona kwota w wysokości 348.000 zł.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by