facebook

Aktualności

11-04-2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Dębica

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z obszaru rewitalizacji) uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminieod dnia 11.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r. w następujących formach:

 

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 

a)      drogą elektronicznąna adres e-mail: urzad@ugdebica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b)      drogą korespondencyjnąna adres Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c)      bezpośrednio do pok. nr 21w Urzędzie Gminy Dębica w godzinach pracy Urzędu.

 

2.      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, w pok. 21 w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Dębica.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 11.04.2017 r.:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dębica, , ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, w pokoju nr 21, w godzinach pracy Urzędu;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Dębica (www.ugdebica.pl), na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w gminie Dębica (rewitalizacjagminydebica.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ugdebica.pl).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by