facebook

Aktualności

04-09-2017

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2017 r. w siedzibie GOPS w Dębicy przy ul. Stefana Batorego 13 (pokój nr 10).

Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia małoletniego, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj.  sierpnia 2017 r. (dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł).

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dębica znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.   

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty edukacyjne.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica (pokój nr 10), tel. 14 680 33 48 w godzinach od 800 do 1500.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by