facebook

Aktualności

09-10-2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica

OBWIESZCZENIE 

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje się do publicznej widomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym.

Plan Działania dla miejscowości Latoszyn bazujący na potencjale endogenicznym jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ww. ustawy, dla którego przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Pismem z dnia 12.09.2017 r. Wójt Gminy Dębica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym. W piśmie  z dnia 20.09.2017 r. znak WOOŚ.410.1.260.2017.AP.3 Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Rzeszowie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym zamieszczono na stronie internetowej Gminy Dębica (ugdebica.pl), na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugdebica.pl/ zakładka

Obwieszczenia – Komunikaty – Ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębica.

 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Dębica 

Wójt Gminy Dębica OBWIESZCZENIE
o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym
Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje się do publicznej widomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym.
Plan Działania dla miejscowości Latoszyn bazujący na potencjale endogenicznym jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ww. ustawy, dla którego przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Pismem z dnia 12.09.2017 r. Wójt Gminy Dębica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym. W piśmie z dnia 20.09.2017 r. znak WOOŚ.410.1.260.2017.AP.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.
Informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym zamieszczono na stronie internetowej Gminy Dębica (ugdebica.pl), na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugdebica.pl/ zakładka Obwieszczenia – Komunikaty – Ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębica.
Z poważaniem
Wójt Gminy DębicaOBWIESZCZENIE
o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym
Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje się do publicznej widomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym.
Plan Działania dla miejscowości Latoszyn bazujący na potencjale endogenicznym jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ww. ustawy, dla którego przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Pismem z dnia 12.09.2017 r. Wójt Gminy Dębica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym. W piśmie z dnia 20.09.2017 r. znak WOOŚ.410.1.260.2017.AP.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.
Informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Działania dla miejscowości Latoszyn bazującego na potencjale endogenicznym zamieszczono na stronie internetowej Gminy Dębica (ugdebica.pl), na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugdebica.pl/ zakładka Obwieszczenia – Komunikaty – Ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębica.
Z poważaniem
Wójt Gminy Dębicaz

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by