facebook

Aktualności

09-10-2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica

Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownych konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Wójt Gminy Dębica

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po wystosowaniu stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024 przy Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminieod dnia 09.10.2017 r. do dnia 08.11.2017 r. w następujących formach:

 

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 

a) drogą elektronicznąna adres e-mail: urzad@ugdebica.pl  wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b) drogą korespondencyjnąna adres Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c) bezpośrednio do pok. nr 21w Urzędzie Gminy Dębica w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

 

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, w pok. 21 w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Dębica.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 09.10.2017 r.:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dębica, , ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, w pokoju nr 21, w godzinach pracy Urzędu;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Dębica (www.ugdebica.pl), na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w gminie Dębica (rewitalizacjagminydebica.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ugdebica.pl).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 

W dniu 03.07.2017 r. Gmina Dębica wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o ocenę i wpis GPR do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego. W dniu 15.09.2017 r. gmina otrzymała pismo ze stanowiskiem Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie GPR. W związku z powyższym projekt dokumentu został ponownie przeanalizowany i wprowadzono w nim odpowiednie uzupełnienia i poprawki, m.in. uzupełniono wskaźniki rezultatu dla poszczególnych projektów, zweryfikowano źródła finansowania i wskazano ich alternatywne warianty, uszczegółowiono komplementarność projektu planowanego do realizacji w ramach działania 6.3 RPO WP 2014-2020 z projektami „miękkimi” w ramach EFS.

 

  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica
  2. Mapa podstawowych kierunkó zmian funkcjonalno - przestrzennych obszaru rewitalizacji
  3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024
  4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by