facebook
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13
39-200 Dębica
 
 

Kierownik – Piotr Mączka

Zastępca kierownika – mgr Sylwia Korycka-Żymuła

Główny księgowy – mgr inż. Grażyna Nowak

 
 
Telefony:
Kierownik: 14 680-33-33
Pracownicy socjalni: 14 680-33-35
Świadczenia rodzinne: 14 680-33-34
 
 
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600
od wtorku do piątku od godz. 730 do godz. 1530
 
 
Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy określa statut, ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające, w szczególności z:
− ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami),
− ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r.Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami),
− ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zmianami).
 
Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy:
−  wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,
−  podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,
−  udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
− prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by