facebook
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy
 

ul. Źródlana 4, 39-207 Brzeźnica

 

woj. Podkarpackie

 

Numer KRS: 0000594538

 

REGON: 363363170

 

NIP: 8722412408

 

tel/fax. 14 6820420

 

tel. 14 6828732

 

e-mail:
 

 

 

KONTO BANKOWE: PEKAO Bank Pekao S.A. 94 1240 4807 1111 0010 1898 4409

 

GODZINY PRACY: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 

 

KASA CZYNNA: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 

Na mocy Uchwały Nr XI/103/2015 Rady Gminy Dębica z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego zlikwidowany został samorządowy zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., której kapitał zakładowy pokryty został mieniem samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Przedmiotowa Spółka jest kontynuatorem działalności samorządowego zakładu budżetowego.

 

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty został w formie aktu notarialnego dnia 22 grudnia 2015 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 31.12.2015 r. pod numerem KRS: 0000594538 Kapitał zakładowy wynosi 12.060.000,00 zł i dzieli się na 12060 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy. Wszystkie udziały w Spółce obejmuje jedyny Wspólnik. Udziałowcem Spółki w 100% jest Gmina Dębica.

 

Podstawowym celem i obowiązkiem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Dębica i wspólnych z Gminami sąsiednimi w zakresie obejmującym głównie:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

- roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

- roboty budowlane specjalistyczne,

- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,

- transport lądowy oraz transport rurociągowy,

- magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

- telekomunikacja,

- wynajem i dzierżawa,

- działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowanie terenów zieleni.

 

ORGANY SPÓŁKI

W myśl §16 aktu założycielskiego Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

 

Zgromadzenie Wspólników

 

Prezes Zarządu

Andrzej Wielgos

  

Prokurent - Główny Księgowy

Krystyna Frankiewicz

 

Dyrektor

Rafał Polański

 

Rada Nadzorcza

Paweł Wolicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Kalisz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zygmunt Żabicki – Członek Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Wójta Gminy Dębica lub osoby upoważnione przez ten organ.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by