facebook

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Tel. 14 681 85 49

Pustków Osiedle 36 a

39-206 Pustków Osiedle

emial:

www.gosir.gminadebica.pl

 

 

Dyrektor: Krzysztof Lipcziński

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji istnieje od 1 września 2013 r. i został powołany uchwałą nr XXIX/406/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 08 sierpnia 2013 roku.

 

GOSiR realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej w oparciu o przekazane w trwały zarząd mienie komunalne, zlokalizowane na terenie gminy Dębica, w skład, którego wchodzą:

 1. Obiekty basenu krytego w Pustkowie-Osiedlu.
 2. Obiekty basenu otwartego w Pustkowie-Osiedlu.
 3. Boiska LKS: Podgrodzie, Stasiówka, Zawada, Pustynia, Brzeźnica, Paszczyna, Pustków, Pustków-Osiedle.
 4. Boisko sportowe Orlik Pustków-Osiedle.
 5. Boisko sportowe Orlik Nagawczyna.
 6. Boisko wielofunkcyjne Zawada.
 7. Stok narciarski Stobierna.
 8. Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej w Pustkowie-Osiedlu.

 

Do zadań GOSiR należy tworzenie odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych, technicznych i merytorycznych dla działalności w zakresie sportu, kultury fizycznej, turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych na terenie gminy Dębica w oparciu o przekazane mu mienie oraz prowadzenie tej działalności poprzez:

 1. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 2. świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej,
 3. współdziałanie w zakresie kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i innymi instytucjami,
 4. tworzenie i udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego dla:
 1. szkół,
 2. stowarzyszeń kultury fizycznej,
 3. osób fizycznych,
 4. innych organizacji społecznych i zawodowych.
 1. tworzenie odpowiednich warunków z zakresu kultury fizycznej dla osób niepełnosprawnych,
 2. prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej z zakresu działania GOSiR,
 3. prowadzenie działalności w zakresie właściwej eksploatacji, modernizacji i rozbudowy bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Dębica,
 4. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej,
 5. kultywowanie idei olimpijskich,
 6. prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskiwania środków na prowadzenie i rozszerzenie działalności GOSiR w zakresie kultury fizycznej,
 7. prowadzenie Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej - zarządzanie obiektami, zawieranie umów najmu.
Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by