facebook

Młodzieżowa Rada Gminy

Młodzieżowa Rada Gminy Dębica

 

Młodzieżowa Rada Gminy działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 446) oraz na podstawie niniejszego statutu, który określa cele, zadania i zakres funkcjonowania Młodzieżowej Rady oraz Uchwały Rady Gminy Dębica Nr XIX/203/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dębica i nadania jej statutu.

 

Na podstawie Uchwały nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Gminy Dębica z dnia 20 października 2016 r. wybrano Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Dębica

Mikołaj Skóra - Przewodniczący Rady

Klaudia Cielak - Wiceprzewodnicząca Rady

Oliwia Barwińska - Wiceprzewodnicząca Rady

Michał Partyka - Sekretarz                                          

 

Lista radnych wyłonionych w drodze wyborów w dniu 28.09.2016 r. wraz z osobami powołanymi do opieki nad Młodzieżową Radą Gminy:

 

LP

Nazwisko i Imię

Zespół Szkół

Opiekun

1

Szela Kinga

ZS Stobierna

Monika Tadla - Pas

2

Mroczka Jakub

ZS Pustynia

Barbara Buszek

3

Kura Jakub

ZS Pustynia

Barbara Buszek

4

Gaweł Małgorzata

ZS Brzeźnica

Magdalena Niwa

5

Krawczyk Adrian

ZS Brzeźnica

Magdalena Niwa

6

Pyzińska Julia

ZS Podgrodzie

Marzena Jadach

7

Ścibior Julia

ZS Podgrodzie

Marzena Jadach

8

Łapka Mateusz

ZS Zawada

Jolanta Duźniak

9

Iskrowicz Grzegorz

ZS Stasiówka

Joanna Śliwa

10

Cielak Klaudia

ZS Paszczyna

Renata Kolozsi

11

Partyka Michał

ZS Pustków - Osiedle

Rafał Kołtun

12

Kielur Paulina

ZS Pustków - Osiedle

Rafał Kołtun

13

Świder Anita

ZS Pustków - Osiedle

Rafał Kołtun

14

Barwińska Oliwia

ZS Latoszyn

Marta Kozicka - Bajor

15

Czaja Małgorzata

ZS Nagawczyna

Agata Wiater

16

Gwóźdź Kacper

ZS Nagawczyna

Agata Wiater

17

Sternik Aleksandra

ZS Gumniska

Iwona Zielińska

18

Nylec Michał

ZS Gumniska

Iwona Zielińska

19

Wojtaszek Gabriela

ZS Pustków

Agnieszka Piecuch - Kamaj

20

Gąsiorek Damian

ZS Pustków

Agnieszka Piecuch - Kamaj

21

Skóra Mikołaj

ZS Głobikowa

Bernadetta Mroczek

 

Pozostali opiekunowie:

Piotr Żybura – Przewodniczący Rady Gminy Dębica,

Janusz Gwóźdź – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dębica, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społeczno - Oświatowej,

Grzegorz Pietrzyk – Radny Gminy Dębica,

Adrianna Miazga- Sekretarz Gminy Dębica,

Patrycja Krupka – Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Zasady funkcjonowania:

 • Statut stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy Dębica Nr XIX/203/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r zwanym dalej statutem, określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady.
 • Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży do 18 –tego roku życia uczęszczającej do Szkół na terenie Gminy Dębica.
 • Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest praca społeczna Radnych, którzy za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.
 • Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.
 • Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Urząd Gminy Dębica.
 • Młodzieżowa Rada nie posiada osobowości prawnej.
 • Młodzieżowa Rada działa na podstawie Statutu stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy Dębica Nr XIX/203/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
 • Młodzieżowa Rada Gminy Dębica składa się z 21 Radnych, z zastrzeżeniem §29 ust. 8 Statutu.
 • Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata, licząc od daty pierwszego posiedzenia sesji Młodzieżowej Rady.
 • Radni Młodzieżowej Rady wybierani są przez uczniów szkół, których reprezentują.
 • Wobec organów Gminy oraz innych instytucji Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i doradczy.

Cele działania:

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych.
 • Włączenie młodzieży Gminy do współpracy z organami samorządu lokalnego.
 • Kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w środowisku.
 • Reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz Gminy oraz innych instytucji zewnętrznych.
 • Postulowanie do władz Gminy w sprawach dotyczących młodzieży.
 • Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promowanie kultury dyskusji i wypowiedzi.
 • Promowanie samorządności wśród ludzi młodych.

 

Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:

 • Konsultowanie i opiniowanie skierowanych do niej projektów uchwał Rady Gminy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia.
 • Inicjowanie działań dotyczących życia młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy.
 • Podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej.
 • Koordynację i inspirację inicjatyw młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w sprawach istotnych dla młodzieży.
 • Nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Młodzieżowej Rady, 7. Realizowanie projektów skierowanych do młodzieży.
 • Inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i ekologicznym.
 • Współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz młodzieżowymi organizacjami w zakresie organizacji młodzieżowych imprez kulturalno – edukacyjnych.
 • Realizowanie projektów skierowanych do młodzieży.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie regulaminu i programu działania Młodzieżowej Rady.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących młodzieży.
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej Rady.

Kto może być radnym?

 • Radnym może być osoba uczęszczająca do szkoły z terenu Gminy Dębica, do klas 5-6 Szkoły Podstawowej oraz do klas 1- 3 Gimnazjum, względnie, która ukończyła szkołę w okresie trwania kadencji, a nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
 • Radny zostaje wybrany w drodze wyborów.
 • W przypadku rezygnacji osoby z funkcji radnego w jego miejsce wchodzi osoba z tego samego okręgu, która uzyskała w wyborach kolejno największą ilość głosów.
 • Członkostwa w Młodzieżowej Radzie nie można łączyć z funkcją Radnego innej Młodzieżowej Rady Gminy, Młodzieżowej Rady Powiatu oraz Młodzieżowej Rady Województwa.
 • Radnym Młodzieżowej Rady może zostać osoba, która nie jest zawieszona w prawach ucznia.
 • Radnym Młodzieżowej Rady może zostać osoba, która nie jest karana i nie toczy się wobec niej żadne postępowanie karne, także w sprawach nieletnich.
 • Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Dębica może zostać osoba, która złoży na I sesji (lub na pierwszej sesji, na której jest obecna) ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, jako Radny Młodzieżowej Rady Gminy Dębica pracować dla dobra Gminy Dębica, działać zawsze zgodnie z prawem oraz godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców – młodzież Gminy Dębica”.

 

Zasady i tryb wyboru Młodzieżowej Rady

 • Termin wyborów do Młodzieżowej Rady ogłasza Wójt w drodze zarządzenia, najpóźniej na miesiąc przed końcem kadencji poprzedniej Młodzieżowej Rady.
 • Radnym może być każdy uczeń uczęszczający do Szkoły na terenie Gminy z zastrzeżeniem § 24 ust.1 Statutu.
 • Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) ma każdy uczeń uczęszczający do szkoły, w której wybierani są Radni Młodzieżowej Rady.
 • Radni są wybierani w trzynastu okręgach wyborczych odpowiadających terytorialnie siedzibom Szkół (13 okręgów) znajdujących się na terenie Gminy.
 • Liczba członków Młodzieżowej Rady wybierana w poszczególnych okręgach wyborczych jest różna i wynosi po:
 1. Zespół Szkół w Brzeźnica -2 mandaty
 2. Zespół Szkół w Głobikowej - 1 mandat
 3. Zespół Szkół w Gumniskach - 2 mandaty
 4. Zespół Szkół w Latoszynie - 1 mandat
 5. Zespół Szkół w Nagawczynie - 2 mandaty
 6. Zespół Szkół w Paszczynie - 1 mandat
 7. Zespół Szkół w Podgrodziu - 2 mandaty
 8. Zespół Szkół w Pustkowie - 2 mandaty
 9. Zespół Szkół w Pustkowie – Osiedlu - 3 mandaty
 10. Zespół Szkół w Pustyni - 2 mandaty
 11. Zespół Szkół w Stasiówce - 1 mandat
 12. Zespół Szkół w Stobiernej - 1 mandat
 13. Zespół Szkół w Zawadzie - 1 mandat
 • Wybory Radnych przeprowadzane są w Szkołach (okręgach wyborczych).
 • Wybory są tajne, równe i bezpośrednie.
 • Wybory w Szkole organizuje Dyrektor Szkoły wspólnie z samorządem szkolnym.
 • Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Wyborczą, składającą się z uczniów. Jej zadaniem jest organizacja wyborów, w tym przygotowanie miejsca do głosowania, przeprowadzenie głosowania, zliczenie głosów oraz podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości.
 • Radnymi zostają uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
 • Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z okręgu wyborczego, mandat ten pozostaje nie obsadzony. Określona w §4 ust. 1 Statutu liczba członków ulega wówczas zmniejszeniu

 

UCHWAŁA Nr XIX/203/2016 RADY GMINY DĘBICA z dnia 21 czerwca 2016r.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by