Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Zajęcia komputerowe dla Seniorów w Zawadzie

13.3.2018

Od 7 marca 2018 r seniorzy z Klubu Seniora w Zawadzie zainteresowani poszerzeniem swoich kompetencji komputerowych biorą udział w zajęciach komputerowych.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej w Zawadzie. Prowadzą panowie: Wiesław Pyrsak i Janusz Słabicki. Seniorzy uczą się m.in. instalowania programów, korzystania z komunikatorów, poczty… Korzystają z aplikacji programu google. Poznają ciekawe i przydatne strony internetowe. Na koniec zajęć oglądają blog – zawszemlodzizawada.blogspot.com  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są bezpłatne.

Kategorie spraw urzędowych

Turystyka i agroturystyka

Procedura wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Dębica

Opis sprawy

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji wymienionej w art. 38 ust. 3 tj prowadzonej przez Wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2. Rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

Kogo dotyczy:

Rolnicy, przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej na formularzu wniosku wraz z załącznikami:

Opis obiektu (załącznik nr 1),
Arkusz deklarujący spełnianie wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego (załącznik nr 2),
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, Odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Termin i sposób załatwienia

Kartę obiektu zakłada się bez zbędnej zwłoki po sprawdzeniu kompletności zapisów i załączników. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu wydaje się od ręki – najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłaty

Wpis do ewidencji – bezpłatny, Wydanie zaświadczenia o wpisie – opłata skarbowa 17 zł

Podstawa prawna

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169). USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1) Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 (zm. z 2008 r., Nr 63, poz. 394; z 2008 r., Nr 44, poz. 262; z 2007 r., Nr 128, poz. 883; z 2007 r., Nr 127, poz. 880; z 2007 r., Nr 124, poz. 859; z 2007 r., Nr 64, poz. 427; ). 

Tryb odwoławczy

-

Inne informacje

W ramach zgłoszenia przedsiębiorca lub rolnik może przekazać materiały informacyjne dotyczące prowadzonej działalności wraz z pisemna zgoda na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych. Materiały te posłużą do promocji usług i gminy na stronie internetowej www.ugdebica.pl oraz w wydawnictwach gminnych.

 

Pomoc społeczna

Świadczenia
Kryteria przyznawania świadczeń
Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Dębica i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.  
Do Ośrodka możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. 
Zgłoszenia może dokonać również Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc może być także udzielana z urzędu.
Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego. ⇒ KLIKNIJ 
Jest to osoba, która udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji. Pracownik socjalny po rozmowie ma obowiązek poinformować Cię o wszelkich możliwych formach pomocy. 
Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Poinformuje Cię on również jakie dokumenty musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna. Przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z kompletem dokumentów jest podstawą do przyznania pomocy.

Świadczenia

Świadczenia pieniężne:
Zasiłek okresowy– przysługuje osobom/rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, w szczególności ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, bezrobocie.
Zasiłek celowy– przysługuje osobom/rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe. Jest przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na dofinansowanie do:
– zakupu żywności,
– zakupu leków i leczenia,
– zakupu opału,
– zakupu odzieży i obuwia,
– zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
Specjalny zasiłek celowy– przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby/rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie.
Zasiłek stały- przysługuje pełnoletniej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Świadczenie niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.


Kryteria przyznawania świadczeń

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
–  osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
–  cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a)  na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony  lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b)  na podstawie zgody na pobyt tolerowany;
–  mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  przysługuje:
1)   osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł(wysokość  rewaloryzowana), zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2)   osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł (wysokość  rewaloryzowana),, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3)   rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
1)   sieroctwa;
2)   bezdomności;
3)   bezrobocia;
4)   niepełnosprawności;
5)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;
6)   przemocy w rodzinie;
7)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9)   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawczeJ
11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13)  alkoholizmu lub narkomanii;
14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).
Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały, 
 • zasiłek okresowy, 
 • zasiłek celowy, 
 • specjalny zasiłek celowy, 
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 
 • pomoc dla rodzin zastępczych, 
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze, 
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców; 


Wymagane dokumenty

Osoba, rodzina, która chce się ubiegać o pomoc powinna przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy następujące dokumenty:
1. Podanie
2. Dowód osobisty.
3. Numery PESEL wszystkich członków rodziny.
4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:

 • zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
 • dokument potwierdzający wysokość pobieranej emerytury, renty,
 • dokument potwierdzający wysokość pobieranego zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 • oświadczenie o wynagrodzeniu za pracę dorywczą,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych świadczeń rodzinnych,
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów z innych źródeł niż w/w.

5. Decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu za osobę bezrobotną oraz wezwanie o terminie kolejnego zgłoszenia.
6. Zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o sposobie prowadzonej działalności gospodarczej oraz w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok podatkowy.
8. W przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu- oświadczenie
o dochodach z działalności.
9. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
10. Oświadczenie o stanie majątkowym (składane raz w roku lub przez nowych wnioskodawców).
11. Oświadczenie, w przypadku gdy świadczenia pieniężne będą przekazywane na konto w banku.
12. Inne dokumenty zależne od sytuacji indywidualnej osoby zgłaszającej się po pomoc.

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Podczas wywiadu ustala się dane osób zobowiązanych do alimentacji w celu rozeznania możliwości pomocy rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji życiowej.

Więcej informacji na www.gopsdebica.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębicy
39-200 Dębica
ul. Stefana Batorego 13

Zespół jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkól, przedszkoli i gimnazjów zwanych dalej „Szkołami”, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębica oraz realizacji zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej.

 

Sprawy:

 1. Ewidencja Ludności
 2. Dowody Osobiste

Ewidencja Ludności

Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.):

Zameldować się na pobyt stały będzie można z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. W przypadku zameldowania będzie wymagane osobiste stawienie się w urzędzie, bądź upoważnienie na piśmie innej osoby do załatwienia tej sprawy za nas.

Zameldowania dokonujemy na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Nadal również do zameldowana będzie wymagane potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Przy dokonywaniu tych czynności będzie niezbędny do wglądu dowód osobisty lub paszport, a także oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.                                              

Zmienią się zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu.

Z urzędu będą wydawane nieodpłatnie jedynie zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (takie zaświadczenie będzie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W każdym innym przypadku (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania stałego) zaświadczenie będzie wydawane jedynie na indywidualny wniosek klienta. Za takie zaświadczenie będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o opłacie skarbowej, pobierana opłata w wysokości 17 zł.

Wymeldowania z pobytu stałego, bądź czasowego będzie można dokonać nie tylko w formie tradycyjnej - pisemnego zgłoszenia w urzędzie, ale i w formie dokumentu elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym, lub profilem zaufanym ePUAP.

Dowody Osobiste

Ustawa o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.):

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego, w którym nie będzie informacji o wzroście, kolorze oczu, a także graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu zameldowania. 

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie będzie konieczności ich wymiany na dokument nowego typu.

Konieczność ich wymiany będzie zachodzić jedynie wówczas gdy upłynie termin ich ważności, zmienią się dane w nim zawarte np. nazwisko, wizerunek, albo dokument ulegnie zniszczeniu. Dowód osobisty nadal będzie wydawany nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wyniesie co najmniej 30 dni. Dowód osobisty będzie wydawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych wydawanych dla małoletnich poniżej 5 roku życia - okres ważności 5 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Natomiast w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - wniosek odpowiednio składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo kurator.

 • W przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej - kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej (taką jak do paszportu), wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej - plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć: 

 • W postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Polsce, własnoręcznie wypełniony i podpisany albo w formie formularza, który został wypełniony przez urzędnika na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz zawartych w rejestrze PESEL, a następnie podpisany przez wnioskodawcę.
 • W postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • Dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 • Dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Dowód osobisty będziemy odbierać osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.

Tak jak do tej pory w przypadku osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku urzędnicy będą przyjmować wnioski w miejscu zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W takiej sytuacji odbiór dowodu osobistego będzie mógł być dokonany przez pełnomocnika legitymującego się szczególnym pełnomocnictwem do dokonania jego odbioru.

 

WNIOSKI NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE!

Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG-1)

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT.

Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie się zajmować nasza firma.
W tym celu należy wybrać odpowiednie kody, aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007 na stronie EUGO

Ewidencja działalności gospodarczej

 Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Formularz CEIDG-1 i załączniki do pobrania tutaj.
Wniosek CEIDG-1 przez internet wypełnisz tutaj.

Zobacz jak wygląda kreator wniosku CEIDG-1
Zobacz jak wygląda formularz wniosku CEIDG-1Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Jeżeli składasz wniosek w urzędzie gminy, twoja tożsamość zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu tożsamości. Przed udaniem się do gminy możesz jednak wypełnić wniosek on-line bez logowania i wydrukować go lub zapamiętać jego numer. W ten sposób urzędnik szybciej odnajdzie twój wniosek w systemie i sprawdzi twoje dane.
Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email, a gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Jeżeli składasz wniosek on-line możesz to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Przed pierwszym logowaniem musisz założyć konto przechowujące twoje podstawowe dane, co przyśpiesza proces obsługi.
Ważne! Schemat elektronicznego wzoru wniosku jest opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów CRD na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl).

Zachęcamy do skorzystania z platformy ePUAP gdzie również można złożyć formularz CEIDG-1.
 

Zapraszamy do skorzystania z informacji dostępnych na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego i zadawania pytań za jego pośrednictwem.                                                                                                                       

Informacja została opracowana na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych:
www.ceidg.gov.pl
www.mg.gov.pl

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna).

W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.

 

 

Stawki podatku w 2018 roku

 

Podatek od nieruchomości W 2018 roku obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/419/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości (pełna treść uchwały).

 

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

 

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1m² powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,05 zł za 1 ha powierzchni,
 • pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,11 zł od 1 m² powierzchni.

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,34 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,32 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,40 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,09 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/397/2005 Rady Gminy Dębica z dnia 23 listopad 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - zwolnieniu podlegają budynki mieszkalne lub ich części.

 

Podatek rolny Na podstawie ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1892) w 2018 roku obowiązuje stawka 31,20 x 2,5q = 78zł z 1ha przeliczeniowego, 31,20 x 5,0q = 156zł z 1ha fizycznego.

 

 

Podatek leśny Na podstawie ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (t.j. z 2016r. poz 374, 1579) w 2018 roku obowiązuje stawka ustawowa 43,3532.

Średnia cena sprzedaży drzewa - 197,06 x 0,22 = 43,3532

 

 

Podatek od środków transportowych Wysokość podatku od środków transportowych w 2018 roku reguluje Uchwała Nr XXXIX/421/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 (pełna treść uchwały).

  Wzory formularzy (*.doc, *.pdf):


 

  Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w 2008 roku(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w zakresie podatku od środków transportowych w 2008 roku(*.pdf)

  Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w 2009 roku ze wskazaniem kwot powyżej 500,00 zł oraz przyczyn umorzenia.(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków w 2011 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty ze wskazaniem kwot powyżej 500,00 zł oraz przyczyn umorzenia(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku umorzono zaległości podatkowe, odroczono lub rozłożono na raty zobowiązanie podatkowe(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków w 2013 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty ze wskazaniem kwot powyżej 500,00 zł oraz przyczyn umorzenia(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku umorzono zaległości podatkowe, odroczono lub rozłożono na raty zobowiązanie podatkowe(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków w 2014 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty ze wskazaniem kwot powyżej 500,00 zł oraz przyczyn umorzenia(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku umorzono zaległości podatkowe, odroczono lub rozłożono na raty zobowiązanie podatkowe(*.pdf)

  Wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków w 2015 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty ze wskazaniem kwot powyżej 500,00 zł oraz przyczyn umorzenia(*.pdf)

Straż Gminna w Dębicy
ul. Batorego 13
39-200 Dębica pok. 32
tel. (014) 6803331
email: 
straz_gminna@ugdebica.pl


Straż Gminna w Dębicy jest umundurowaną formacją utworzoną Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/426/05 z listopada 2005r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Dębica, określa jej formy organizacyjno-prawnej oraz nadania Regulaminu. Obszarem działania Straży Gminnej jest obszar administracyjny Gminy Dębica.
Straż Gminna jest komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Dębicy. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Wójt Gminy Dębica, a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem stronu Urzędu Gminy Dębica, prosimy o kontakt z Referatem Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

tel. 14 680 33 20 lub promocja2@ugdebica.pl

Urząd Gminy Dębica

39-200 Dębica
ul. Stefana Batorego 13

Pokaż na mapie

NIP: 872-221-67-36
Kod terytorialny: 1803042

Kontakt

Telefon: +48 (14) 680-33-10

Fax: +48 (14) 680-33-36urzad@ugdebica.pl